Bakalářská práce

„Film je mrtev“ jsme slyšeli volat

Reflexe filmu v meziválečném časopise Index

Touto bakalářskou prací jsem zakončil svá studia na Teorii interaktivních médií v rámci programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury.

Moje bakalářská diplomová práce zachycuje postoj k filmu na základě příspěvků a článků v časopise Index: Leták kulturní informace. Tento kulturně informační časopis vycházel v meziválečné době. Autoři článků se vyjadřují k novým možnostem, které film, jakožto nové a velmi vlivné médium, přináší společnosti. Práce zkoumá právě tyto úvahy již od prvních vydání časopisu, které se věnují převážně filmu jako novince a střetávají se zde negativní a pozitivní ohlasy na film zvukový a film němý. Dále se práce zabývá texty popisující vliv literatury na film a filmový jazyk. Důležitou částí bakalářské práce je porovnání rozdílných názorů na filmovou cenzuru a rozdílných diskuzí o filmu, jako o masovém médiu.

Odkaz na práci: http://is.muni.cz/th/323988/ff_b/